Säännöt

Klami-suvun sukuyhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka
1 §.

Yhdistyksen nimi on Klami-suvun sukuyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Virolahden pitäjä, Klamila.

Tarkoitus
2 §.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

Toimintatapa
3 §.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään:

 1. järjestämällä kokouksia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa
 2. kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan yhtenä kokonaisuutena säilyttämällä suvun vaiheita koskevia asiakirjoja, kirjeitä, kirjoituksia, kuvia, valokuvia, leikekokoelmia ja muitakin painotuotteita
 3. kokoamalla, luetteloimalla ja omissa tai julkisissa kokoelmissa säilyttämällä sukuun kuuluvia muistoesineitä
 4. selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
 5. jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet, nekin jotka eivät ole liittyneet yhdistykseen, sekä
 6. avustamalla käytettävissä olevin rahavaroin tai toisin tavoin yhdistyksen jäseniä, jolloin poikkeustapauksissa avustus voidaan antaa myös yhdistykseen kuulumattomalle suvun jäsenelle.

Yhdistys voi opintojen ja tutkimustyön tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten, samoinkuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten perustaa rahastoja ja säätiöitä, huomioonottaen kuitenkin avustuskassalain säännökset, sekä vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia.

Jäsenyys
4 §.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka isän tahi äidin puolelta polveutuu nykyisestä Klami-suvusta, sekä hänen puolisonsa.

5 §.
Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukuneuvostolla on valta erottaa yhdistyksen jäsen, joka osoittautuu arvottomaksi yhdistykseen kuulumaan, sekä jäsen. joka huomautuksen saatuaan ei ole maksanut jäsenmaksuaan, ellei sukuneuvoston mielestä ole ollut hyväksyttävää syytä tähän laiminlyöntiin.

Maksut ja jäsenluettelo
6 §.

Yhdistyksen jäsenen tulee suorittaa ne liittymis- ja vuosimaksut, joiden vähimmäismäärät varsinainen sukukokous vahvistaa. Poikkeustapauksissa sukuneuvosto voi vapauttaa asianomaisen maksun suorittamisesta.

Yhdistyksen jäsenistä on sukuneuvoston pidettävä erityistä luetteloa.

Sukuneuvosto
7 §.
Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sen toimintakausi kestää siksi, kunnes uusi sukuneuvosto on valittu.

Sukuneuvostoon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisitoista (15) jäsentä, jotka valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta, mutta mikäli mahdollista suvun ja yhdistyksen jäsenistä sukuneuvoston sihteerin, sukuluettelon pitäjän, rahastonhoitajan, arkistonhoitajan, esinekokoelmien hoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan uskoa useampikin toimi.

Sukuneuvosto voi keskuudestaan asettaa 3-5-jäsenisiä työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita.

Sukuneuvosto ja sen työvaliokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia, kun yli puolet niiden jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisin ääntenenemmistöin ja on niistä pidettävä pöytäkirjaa.

Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuyhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
8 §.
Yhdistyksen nimen taloudellisissa sitoumuksissa kirjoittaa sukuneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, taikka jomman kumman heistä ollessa estynyt, toinen yhdessä sukuneuvoston sihteerin kanssa. Muuten kirjoittaa yhdistyksen nimen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja taikka muu sukuneuvoston jäsen, kukin erikseen.

Tilit
9 §.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja on ne jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

Tilintarkastajien lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä sukuneuvostolle viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.

Kutsu sukukokoukseen
10 §.

Yhdistyksen vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään sukuneuvoston kutsusta sen määräämässä paikassa ja aikana joka viides vuosi, touko- syyskuun kuluessa ja on siitä ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai saatettu tiedoksi kirjeellä.

Muihin sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet sukuneuvoston toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään viikkoa ennen kokousta.

Sukukokous
11 §.

Varsinaisen sukukokouksen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja on hänen tällöin todettava, onko yhdistys sääntöjen määräämällä tavalla koolle kutsuttu, sekä huolehdittava siitä, että kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat viralliset asiat:

 1. sukuneuvoston kertomus yhdistyksen toiminnasta;
 2. yhdistyksen tilit varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta sekä tilintarkastajain lausunnot;
 3. kuluneen toimikauden tilinpäätösten vahvistaminen ja päätöksenteko tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja yhdistyksen toimihenkilöille;
 4. liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen alkavaa toimikautta varten;
 5. sukuneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen, ottamalla huomioon, mitä 7 § :ssä on sanottu;
 6. toimitettava sukuneuvoston jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali alkavaa toimikautta varten.

Varsinainen sukukokous voi valita yhdistykselle, jos tarpeelliseksi katsoo, myöskin suvun vanhimman, patriarkan, joka edustaa yhdistystä keskushahmona. Sukuneuvoston pyynnöstä voi patriarkka avata sukukokouksen, vaikka hän ei olisikaan suku-neuvoston jäsen.

Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

Muissa sukukokouksissa käsitellään sukuneuvoston esittämät asiat. Saadakseen asiansa esitetyksi sukukokouksessa on jäsenen ilmoitettava se kirjallisesti sukuneuvostolle vähintään kahta viikkoa aikaisemmin.

Äänioikeus
12 §.
Sukukokouksessa on jokaisella yhdistyksen läsnäolevalla täysi-ikäisellä jäsenellä, joka on maksanut liittymis- ja jäsenmaksunsa taikka niistä vapautettu, yhtäläinen äänioikeus. Valtakirjalla toisen jäsenen äänioikeutta ei voida käyttää.

Äänestys on yleensä avoin, ellei avoimessa äänestyksessä ole päätetty jostakin asiasta käyttää suljettua äänestystä. Kuitenkin on sukuneuvoston jäseniä, tilintarkastajia ja varatilintarkastajia valittaessa käytettävä suljettua äänestystä, jos valinnassa tulee äänestys kysymykseen.

Päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä määräenemmistöä edellytetä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka hyväksi kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt, paitsi vaaleissa, jolloin tulos määrätään arvalla.

Erinäisiä määräyksiä
13 §.

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myynnistä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa ja vaaditaan, että vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä päätöstä kannattaa.

14 §.
Jos yhdistys purkautuu, on viimeisessä sukukokouksessa päätettävä yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. Ellei tästä ole nimenomaista päätöstä tehty, siirtyvät yhdistyksen varat, arkisto ja muu omaisuus Suomen Sukututkimusseura - Geneologiska Samfundet i Finland r.y. :lle taikka sitä vastaavalle järjestölle. Omaisuuden saaja voi harkintansa mukaan sopia tieteellisten laitosten tai muunlaisten sivistyksellisten elinten kanssa saadun omaisuuden täydellisestä tai osittaisesta luovuttamisesta näille.